โอกาสหนึ่งครั้งของการฝึกงานต้องให้ประสบการณ์ที่ดี
ต่อการทำงานตลอดไป
Business

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Draft Day) วันที่ 2 มี.ค. 2562

เวลาลงทะเบียน 8.30 (กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที)

สถานที่: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

แผนที่: https://goo.gl/maps/DKQkqDtFwe32ชื่อ
Puttinart Krungkraipetch
เรียว ฮิราอิ
เสกข์ แสงรัฐกาญจนสิน
กฤตภร อัศวสัมฤทธิ์
จิณณพัต วชิรธรรมพร
ชลธิดา สายเสมา
ชลินี บุญส่งทรัพย์
ชิดชนก รุ่งโรจน์สถาพร
ณัชชา โชตินพรัตน์ภัทร
ณัฏฐา แสงพิรุณ
ณัฐพล โนนนาแซง
ณิชาภัทร กาญจนสุชา
ดลญา ยีมัสซา
ทินภัทร รณรงค์
นครินทร์ พันธุมนาวิน
นลธวัช เกียรติสโร
นิชาภา พรหมประดิษฐ
บุณยวีร์ ไชยพุทธ
ปรีชญา ขยันกิจ
ปาจรีย์ รอดพ่าย
พิชชา จิตต์ไชยวัฒน์
พิชญุตม์ เจริญธมะสุข
วรยา ศรีสุนทร
วาทินี สายอุบล
สิทธิโชค วนพันธุ์
สิรินดา หล้าปาวงศ์
สุทธิดา แก้วชัยเจริญกิจ
อริญชย์ วิชญะวิลาส
อานีส แรงรักธรรม

Developer

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Draft Day) วันที่ 2 มี.ค. 2562

เวลาลงทะเบียน 8.30 (กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที)

สถานที่: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

แผนที่: https://goo.gl/maps/DKQkqDtFwe32ชื่อ
Bundit Seedao
Charnsak dangmanee
Intouch Yutinatorn
Nonthanat Theeratanapartkul
Nutthapat Phoomara
Panida Khuphiran
Thitirat Siripaiboolpong
Vashirawit Akkharasaksiri
เจษฎาพร ไตรวินิจศรีสุข
เศรษฐการณ์ กลัดกันแสง
กวิสรา บัณเย็น
กอบบุญ ทัศวงษา
กิตติณัฐ เอี่ยมสำอางค์
จิรทีปต์ ภักดีงาม
จิรภัทร กุลรัตน์เขมวัน
ชาญชนะ วิชา
ชาญศิลป์ ทองคำ
ณฐวรรธก์ ขวัญภูมิ
ณัฐภัทร ศรีวิชัยลำพันธ์
ดนูสิทธิ์ เตชะเพชรไพบูลย์
ธนกร อำนาจสถิตย์
ธนทัต ทรงเพ็ชร์มงคล
ธนวิชญ์ กฤตวงศ์วิมาน
ธัญ ธัญกิจจานุกิจ
ธีรธรรม วิมุตตินันท์
นครินทร์ คัคนัมพร
นภสินธุ์ หงษ์เงิน
นวปฎล จันทร์เพ็ง
นันทวรรณ หาญวิญญานันท์
นิติภูมิ อุ่นอารมย์
ปวัช นาคพิพัฒน์กุล
ปิยะพล เพิ่มพงศ์ไพบูลย์
ปิยะวัฒน์ เชยชิต
ปูรณ์ โชตธีรวสุ
พงศธร กิตติวรปัญญา
พงศ์ปณต ณ อุบล
ภูษิตา สงวนเศรษฐกุล
มนัสพร ฟักขำ
มาวิน จงไกรรัตนกุล
รวิชญ์ โลหะขจรพันธ์
วชิรวิทย์ เวชรักษ์
วรรธนัย สาธุพันธ์
วสันต์ชัย ประกอบกิจ
ศิวัช ผลพืช
ศุภเสกข์ หมั่นมุ่งกิจ
สถิระ กิตติสุขมงคล
อนาวิล วงศ์สดิษฐ์
อสมาภรณ์ ดีวรัตน์

Designer

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Draft Day) วันที่ 2 มี.ค. 2562

เวลาลงทะเบียน 8.30 (กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที)

สถานที่: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

แผนที่: https://goo.gl/maps/DKQkqDtFwe32ชื่อ
เจษฎา วงษ์วานเจริญ
เพ็ญพร เพชรธรรมรส
ชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
ณภัทร นุเจิ้น
ณัฐวัฒน์ กล่อมแก้ว
ธนกฤต เถรปัญญาภรณ์
ธวัลรัตน์ พุทธาศรี
ธัญพร ธนาถาวรฤทธิ์
ธัญริน ครุจิต
ธารี แดงไชยศรี
นภัสสร แสงเขียว
นวพร ปานดี
ปพน พร้อมมูล
พลอยไพลิน พฤกษ์เจริญ
พันธกานต์ พูลสวัสดิ์
ภาดา กาญจนภิญพงศ์
ภูวิศ ประจักษ์ธรรม
สรณ์สิริ พรหมมา
สุชานันท์ เสมทัพพระ


The Internship Program

คืออะไร


The Internship เป็นโปรแกรมฝึกงานแห่งแรกที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เพิ่มประสบการณ์ผ่านการทำงานจริงกับบริษัท Startup ชั้นนำของประเทศ และจะได้เรียนรู้หัวใจหลักของการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทำงานตามตำแหน่งงานที่ตนเองถนัดไม่ว่าจะเป็น Developer, Designer หรือ Business สิ่งที่ทำให้ The Internship ต่างจากโปรแกรมการฝึกงานของที่อื่นคือ เป็นโครงการที่ผู้สมัครจะได้ทำการออกแบบจริง เขียนโปรแกรมจริง มีการได้รับโจทย์ที่ Startup จะต้องเจอระหว่างการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยมีผู้ให้คำแนะนำเป็น Mentor จากบริษัท Startup ชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทีมงาน ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ต่างสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ได้สร้างผลงาน และเพิ่มโอกาสในการว่าจ้างเป็นพนักงานประจำให้กับตนเองอีกด้วย

สนับสนุนโดยMOST
NIA
Startup Thailand
Big Coworking Space
มาแล้วได้อะไร ?ประสบการณ์ในการทำงานกับ Startup จริงๆ งานจริง เจ็บจริง สิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในห้องเรียน ได้ฝึกความอดทน ความมั่นใจ วิสัยทัศน์จากโลกของการทำงานจริง


เพื่อนใหม่ จากการทำงาน จากต่างมหาลัย ต่างคณะ อาจจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานในอนาคต อาจจะเป็น Business Partner


ฝึกภาษา การสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในทีม การสื่อสารไปนอกองค์กร บางบริษัทอาจจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บางครั้งต้องติดต่อกับลูกค้า ทีมงาน และพาร์ทเนอร์ต่างชาติ

กำหนดการกิจกรรม วันที่
รับสมัครออนไลน์ 14 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562
ประกาศผลผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ 8 ก.พ. 2562
สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2562
ประกาศผลผู้ผ่านสัมภาษณ์ 20 ก.พ. 2562
Draft day 2 มี.ค. 2562
Orientation day 27 เม.ย. 2562
เริ่มฝึกงาน 14 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป
ใครมาบ้าง / Participating Startups
https://wisible.io
บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด เป็นผู้สร้าง Wisible Sales CRM Platform เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทยที่ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยทีมงานชาวไทย 100% ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างเครื่องมือการทำงานที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
https://www.code-app.com/
Code App ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น “สนามเด็กเล่นของคนเขียนโค้ด” ที่ coders และ geeks มาทำงานด้วยความสนุกกับการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์แบบใส่ใจทุกรายละเอียด ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้ช่วยลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลยุคสารสนเทศ ยุคของอัลกอริทึม ... เรากำลังเปลี่ยนโลก ทีละแอปพลิเคชั่น
https://www.horganice.in.th/internship/
Horganice เป็นระบบบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ในรูปแบบ Online มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครอบคลุมการบริหารหอพักตั้งแต่การวางใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน การวิเคราะห์ผลประกอบการ และยังมีระบบเชื่อมต่อการสื่อสารกับผู้เช่า ที่จะช่วยให้เจ้าของหอพักทำงานได้ง่ายและสะดวกเป็นเสือนอนกิน และ ยกระดับการอยู่อาศัยของผู้เช่า
http://www.pirsquare.net/
Pi R Square เป็น Creative Technology Provider ในความเชื่อที่ใช้เทคโนโลยี และการออกแบบให้เข้ากันอย่างลงตัว ในการสร้างแอปปลิเคชั่น, เกม ให้กับลูกค้า เราเป็นทีมที่มีประสบการณ์จาก Silicon Valley เราพัฒนางาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในไทย เราเป็นทีมที่คำนึงถึง User Experience เป็นสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
http://www.sellsuki.co.th/
Sellsuki ระบบบริหารร้านค้าออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการค้าขายในยุคของการสื่อสารผ่านแชทและการค้าขายผ่านหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ โซเชียล หรือหน้าร้าน

เรามีความเชื่อว่า
1) เทคโนโลยีจะทำให้อนาคตของการค้าขายกลับมามีความเป็นมนุษย์
2) การใช้แนวคิดทางธุรกิจ เทคโนโลยีและดีไซน์ ไปพร้อมๆกันจะนำไปสู่การออกแบบที่ถาวร
3) ผู้ประกอบการควรมีความอิสระในการประกอบการ และไม่ควรใช้เวลาอยู่กับงานที่ซ้ำซากและจำเจ
https://www.billme.co.th
Billme (บิลมี) แพลทฟอร์มสำหรับรับและส่งดิจิทัลบิล (ใบเรียกเก็บเงินดิจัทัล) พร้อมด้วยโมบายแอปพลิเคชั่น Billme ทำให้การรับและส่งบิล การขอให้จ่ายเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำขอให้เพื่อนจ่ายเงินเรา เพื่อเตือนตัวเองในการจ่ายบิล หรือเพื่อรับบิลและใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าและบริการต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมการเงินดิจิทัล
http://www.queq.me
QueQ แอพจองคิวที่ไม่ธรรมดา ด้วยแนวคิดของการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตของคนเมืองในสถานที่ที่คนเยอะๆ ที่สามารถตอบสนองต่อวิธีการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างเห็นผลจริงๆ และกำลังขยายความไปสู่การแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ท้าทายขึ้น และทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น พร้อมรึยังที่จะมา ท้าทายโลกเก่า วิถีเก่าๆ ร่วมกันกับพวกเรา
http://www.creativeme.co.th/
Creative Me ให้การบริการ พัฒนาโปรแกรม และสื่อประเภทดิจิตอลคอนเทนต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาด ให้กับธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามขนาดของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน(Responsive Website) และแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท๊บเล๊ต(Mobile Application) โดยเราวิจัย และพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร และธุรกิจต่างๆ ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน เปรียบเสมือนว่าเราเป็นผู้ช่วยคิดค้นกลยุทธ์และพัฒนาเครื่องมือให้กับธุรกิจหรือองค์กร เพื่อให้สามารถปรับใช้กับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน
https://www.itax.in.th/
iTAX เชื่อว่ากฎหมายที่ซับซ้อนสามารถทำให้ง่ายได้เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อช่วยให้ผู้คนทำภาษีได้อย่างถูกต้องได้เงินคืนภาษีสูงสุด วิถีของเราคือการทำโซลูชั่นภาษีที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับบุคคลเช่น ระบบเตรียมภาษีผ่านคำถามง่ายๆ, ระบบวางแผนภาษีอัตโนมัติที่คัดเลือกให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล หรือแม้แต่ฐานข้อมูลเปรียบเทียบตัวเลือกลดหย่อนภาษีในที่เดียวนอกจากนี้ iTAX จะเริ่มจัดการภาษีเงินเดือนพนักงานแบบอัตโนมัติให้กับฝ่ายบุคคล ลูกค้าองค์กรและพนักงาน และนั่นทำให้ iTAX สร้างสรรค์บริการภาษีที่ใช้งานง่ายในประเทศไทย
https://www.accrevo.net/
AccRevo ผู้ให้บริการด้านบัญชีในโลกยุคดิจิทัล ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสะดวก บริหารจัดการความยุ่งยากด้านเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ผู้ประกอบการ รับรู้ผลประกอบการที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น
http://fireoneone.com/
Fire one one ด้วยหลักการที่นำ ดีไซน์ และ เทคโนโลยี มาปรับใช้กับยุคเศรษฐกิจใหม่ ที่ผ่านมาไฟร์วันวันได้ช่วยยกระดับแนวคิดและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าในหลายๆอุตสาหกรรมจนพลิกเกมจากผู้เล่นสู่เป็นผู้นำในวงการ อย่างเช่น แสนสิริ ที่มียอดขายที่เพิ่มขึ้นสู่ 42,000พันล้านบาทในปี 2012 และกลายมาเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ หลักการใช้ Design + Technology + Brand ยังสามารถช่วยสร้างความอยู่รอดและสร้างธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจเดิมได้อย่างต่อเนื่อง
http://www.rabbitstale.com/
Rabbit Digital Group - We believe in something so-called "Effective Creativity". In order to create a ground-breaking digital campaign with the combination of effectiveness and creativity, we put our efforts on originating ideas that generate new solutions for consumers while creating new opportunities for the brand. And most importantly, that idea must “break the norm”. We strive for works that solve problems and change consumers’ behaviors. Our works should not only create talks by just a viral video, but should also generate effectiveness. The conversations will transform into noteworthy case studies, become the reference for the followers and push the industries forward.
http://ava.fund/
AVA is an investment Robo-Advisor with Artificial Intelligence technology to help investors increase their investment return with the ease of use.
https://kingpowerclick.com/
King Power Click The leading Creative and Technology Enabler providing the best Innovative businesses
https://www.krungsrifinnovate.com
Krungsri Finnovate กรุงศรี ฟินโนเวต เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสนับสนุนให้บริษัทเหล่านี้สามารถขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมาย ผ่าน Accelerator ชื่อ Krungsri RISE และการลงทุนในลักษณะ Corporate Venture Capital โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
https://zeekdoc.com/
Zeek Doc ค้นหาแพทย์ใกล้บ้านนัดหมายออนไลน์ . และระบบจัดการนัดหมายสำหรับคลินิก
http://www.golfdigg.com
Golf Digg Best Golf Booking Service In Thailand: Quickly and Easy Online Golf Booking Service to book tee time at over 150 great golf courses all across Thailand
https://healthathome.in.th/
Health At Home บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ส่งตรงถึงบ้านคุณ
www.coursesquare.co
Course Square ผู้พัฒนาระบบเรียนออนไลน์มากว่า 5 ปี มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับสถาบันกวดวิชาและองค์กรให้ก้าวทันเทคโนโลยี และให้ผู้เรียนและผู้สอนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์
http://www.beid.io
BeID one stop service digital identity platform
https://3dsinteractive.com
3DS Interactive Data Analytics Marketing Agency
FAQQ: เริ่มฝึกงานตอนไหน ?

A: ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย สามารถตกลงกันกับบริษัทที่รับได้เลย


Q: ใช้เวลาฝึกเท่าไหร่ ?

A: เหมือนข้างต้น คือขึ้นอยู่กับนักศึกษา และมหาวิทยาลัย แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองเดือน


Q: ไม่มีตำแหน่งในสาขาที่เรียนเลย

A: นอกจากสาขาที่เรียนแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกงานที่ตัวเองถนัด อยากเรียนรู้ โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับสาขาที่เรียนมาก็ได้


Q: ยังเรียนมัธยม/ปีหนึ่งอยู่เลย สมัครได้ใหม ?

A: ไม่จำกัดอายุ การศึกษา ของผู้สมัคร สามารถสมัครเข้ามาได้ โดยกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากความสามารถเป็นหลัก


Q: สมัครได้ถึงเมื่อไร ?

A:  read


Q: ต้องมีผลงานอย่างไรบ้าง ?

A: ตรงนี้แล้วแต่สาขาที่สมัคร การแนบผลงานที่ผ่านมาให้ดู จะทำให้กรรมการสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้น


Q: สมัครไปแล้ว จะได้ไปทำงานบริษัทไหน ?

A: ในรอบสุดท้ายของการคัดเลือก จะมีเวทีให้นักศึกษาเลือกได้ ว่าอยากทำงานกับบริษัทไหนที่ยื่นข้อเสนอให้ ซึ่งสนุกไม่แพ้ The Voice แน่ๆ

ภาพบรรยากาศ

** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง page และ อีเมล

The Internship 2019